Kaupunginvaltuuston päätös asuntomessujen hakemisesta Naantaliin

27.2.2018

Kokoomuksen ryhmäpuheenvuoro Naantalin kaupunginvaltuustossa 26.2.2018.

Asuntomessut Naantalissa -prosessi on ravistellut tunneskaalan joka osa-aluetta heti alkumetreistä asti. Tunnepitoisuudesta huolimatta keskustelu on ollut hedelmällistä. Asioita on pohdittu varmasti kaikista mahdollisista tulokulmista niin myönteisesti, kuin kriittisestikin. Yhteistä tälle tarkastelulle on ollut huoli Naantalin tulevaisuudesta. Huoli siitä, kestääkö Naantalin taloudellinen kantokyky investoinneista johtuvan velkaantumisen ja toisaalta siitä, kestääkö Naantalin imagollinen tulevaisuus sen, että emme investoi nyt esitetyllä tavalla asuntomessuihin? Vaihtoehtomallin (niin kutsutun Mustosen mallin) mukaantuloa loppumetreillä kiiteltiin ja kritisoitiin. Saattoihan se tuoda lisätwistiä päätöksentekoprosessiin, mutta kiistatta se antoi vertailumahdollisuuden. 

Talouden realiteetit herättävät keskustelua. Nouseeko kokonaisvelkamäärä kantokyvyn ylärajoille? Tästä Kokoomus on kantanut erityistä huolta! Mikä tulevaisuudessa on kantokykymme velkamäärän suhteen, kun verotulomme putoavat 19 %:sta 7 %:iin maakuntamallin toteutuessa? Mikä on maakuntamallin verotulojen laskun vaikutus viivan alla tulevaisuudessa? – siitä tuskin on kellään totuutta. Kokonaisvelkamäärä ei tietenkään ole pelkästään asuntomessujen ”synti”, vaan peilautuu talousarvion investointien suunnitelmavuosille 2019 – 2021, jonka valtuusto marraskuussa hyväksyi. Asuntomessu-alueen sisältäen Matalahden kunnostamisen, sekä rantarakentamisen hintalappu kohoaa vajaaseen 5 miljoonaan euroon tämän hetkisten laskelmien mukaan. Samojen laskelmien mukaan rahoitustarve tulee olemaan noin 9 miljoonaa euroa oletuksella, että puolet tonteista myydään ja puolet vuokrataan. Toisessa vaakakupissa painavat taas alueen tulevien asukkaiden verotulot, sekä ostovoiman lisäys. Nämä varmasti pohdituttavat ja ovatkin pohdituttaneet kaikkia päättäjiä. Tärkeää on ymmärtää myös tulevaisuutta ajatellen se, että nyt ostettavat maa-alueet eivät luo uutta hintatasoa raakamaan ostoille Naantalissa, vaan näiden alueiden ostohinnat kytkeytyvät ainoastaan asuntomessujen hakemiseen. Maanomistajille tehtiin vielä loppumetreillä kysely, jossa selvitettiin mihin taloudellisiin panostuksiin maanomistajat ovat valmiita sitoutumaan, mitä teknisiä ratkaisuja maanomistajat ovat valmiita toteuttamaan ja mitä yhteistyöehdotuksia maanomistajilla on, joihin he voisivat sitoutua, mikäli asuntomessuja tullaan hakemaan ja ne saadaan. Lisäksi erittäin merkittävänä seikkana tulee olemaan läjitysluvan saaminen maanomistajilta nykyistä laajemmille, muille kuin suunnitelman mukaisille alueille. Näihin saatiin kattavat vastaukset ja Kokoomuksen ryhmä edellyttääkin, että nämä maanomistajien vastaukset ja kehitysehdotukset pidetään mukana ja otetaan mahdollisuuksien mukaan huomioon valmisteluprosessissa.

Pohdittaessa imagollisia kysymyksiä peli muuttuu vielä astetta hankalammaksi. Onko alue tarpeeksi haluttava? Riittääkö Matalahti tarjoamaan merellisen asumisympäristön? Onko asuntomessut vielä 2022 kiinnostava konsepti? Nämä ja monet muut kysymykset ratkeavat vasta tonttien myynnin alkaessa ja viimeisimmät vasta messuparkkipaikan täyttyessä. Keskeistä on, että kokonaisuus toteutetaan tehokkaasti, sekä tyylikkäästi. Tonttien hinnoittelulla on luonnollisesti oma vaikutuksensa. Nyt esitettävän hinnoitteluskaalan mukaan asuntomessualuella, sekä sen välittömässä läheisyydessä on riittävästi hintahaitaria. Normaalin työssäkäyvän lapsiperheen ulottuvissa olevasta 25 000 € hintaisista tonteista Premium -hintaluokan tontteihin. Tämä varmasti parantaa alueen rakentumista merkittävästi ja on näin ollen osana tukemassa valtuuston hyväksymää asukasluvun kasvutavoitetta niin konkreettisesti, kuin toivottavasti imagollisesti, lisäämällä Luonnonmaan haluttavuutta asuinpaikkana. Ruoppauksella, rantojen maisemoinnilla, sekä satama-alueen rakentamisella Matalahdesta saadaan varmasti kaunis ja seesteinen lahdenpohjukka, mikä tuo ”kirsikan kakun päälle" tyylikkäästi rakentuvaan kokonaisuuteen. Tärkeää on myös toteuttaa mahdollisimman kiinnostava etäalue esimerkiksi syvemmällä Saaristo-Naantalissa. Yhtä kaikki, tärkeintä on se, että osaamme ottaa asuntomessuista niiden toteutuessa mahdollisimman tehokkaasti ja monipuolisesti kaiken hyödyn irti. Asuntomessut eivät ole ainoastaan yhtenä vuonna, yhden kuukauden mittainen matkailutapahtuma vaan sen hyödyt ja mainosarvo kaupungille on osattava hyödyntää mahdollisimman nopeasti – per nyt! Ja sen tuoma kiinnostavuus on saatava kestämään mahdollisimman kauan. Asuntomessuorganisaatio tuo tähän varmasti oman lisänsä, mutta Naantalin on ehdottomasti panostettava uudella voimalla tunnettuuteen, jotta tästä mittavasta investoinnista saadaan maksimaaliset tehot irti (formulatermiä käyttääkseni). Naantalilla on varmasti vähintäänkin yhtä hyvät mahdollisuudet onnistua tässä hankkeessa kuin aikaisemmilla järjestäjillä. Luonnonmaa kehittyy käsi kädessä mahdollisten asuntomessujen kanssa, uusi koulu ajoittuu samaan aikaan ja onhan Naantalilla erinomainen maine kuntalaisten palveluiden tuottajana. Merellisyyden ja luonnon tuomasta maineesta puhumattakaan.  

Arvoisa puheenjohtaja!

Tällä jos jollain ollut viranhaltijoille työllistävä vaikutus. Valmisteluita, selvityksiä, lisäselvityksiä ynnä muuta. Kokoomuksen ryhmä haluaa kiittää kaupunginjohtajaa sekä kaupunginarkkitehtia esikuntineen tähänastisesta hyvästä työstä tässä projektissa. Vaikka valmistelu on ollut ensiluokkaista, liikkuvia osia on ollut niin paljon, että ryhmäpäätöksen tekeminen ei Kokoomuksessa ollut helppoa. Asiaa on mietitty niin talouden kuin imagonkin kannalta monessa yhteydessä, kuten vastuunsa tuntevan suurimman puolueen pitääkin. Pitkien pohdintojen jälkeen Kokoomus kuitenkin päätyi kannattamaan ryhmänä asuntomessujen hakemista vuodelle 2022. Päätös ei ollut yksimielinen ja halusimmekin, että päätöksenteon yhteydessä otetaan kaikki tulokulmat huomioon kunnioittaen päätöksentekijöiden aiheellisia huolia. Näin ollen vielä valtuustossa valtuutetuillamme on mahdollisuus tuoda omat kantansa sekä ajatuksensa esille.

Jukka Viljanen piti valtuutettuna ollessaan usein Luonnonmaan-puolueen puheenvuoroja. Jollakin tavalla näen tässä vahvaa yhtäläisyyttä Jukan luomalle linjalle, jossa tärkeää oli, että Luonnonmaa kehittyy, kasvaa ja voi hyvin. Kokoomuksen ryhmä siis kannattaa asuntomessujen hakemista vuodelle 2022 ja olemme valmiita yhtenäisenä ryhmänä, yhteistyössä muiden ryhmien kanssa, tekemään kaiken tarvittavan ja mahdollisen sen eteen, että messut saadaan, ja että ne onnistuvat ensiluokkaisesti jos, ja kun, niitä päätetään hakea.